ALGEMENE VOORWAARDEN MINERVA SIGNING 

(HIERNA TE NOEMEN: MINERVA SIGNING 

Artikel 1 Begrippen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

- ‘bedenktijd’: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

- ‘duurzame gegevensdrager’: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of Minerva Signing in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

- ‘herroepingsrecht’: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst; 

- ‘klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de verkoper opdracht heeft gegeven tot 

vervaardigen van zaken of uitvoeren van werkzaamheden; 

- ‘overeenkomst’: een overeenkomst, al dan niet op afstand, waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Minerva 

Signing worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Minerva Signing; 

- ‘overeenkomst op afstand’: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Minerva Signing georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

- ‘partijen’: de verkoper en de klant samen; 

- ‘techniek voor communicatie op afstand’: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

- ‘verkoper’: Minerva Signing en Minerva Print (hierna te noemen: Minerva Signing); 

Artikel 2 Identiteit van de verkoper 

Uphoff B.V., handelend onder de naam: 

Minerva Signing en Minerva Print 

adres: Westbroek 32, 4822 ZW Breda 

tel.: 076-2003707 

e-mail: info@minervasigning.nl 

www.minervasigning.nl 

KvK nummer: 69541248 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van elke overeenkomst tussen Minerva Signing en de klant en op elke aanbieding, aanvaarding, orderbevestiging en andere (rechts)handeling van Minerva Signing, al dan niet in elektronische vorm. 

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft Minerva Signing voordat de overeenkomst wordt gesloten, aan op welke wijze de algemene voorwaarden door de klant zijn in te zien, en dat de algemene voorwaarden op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk en kosteloos worden toegezonden. 

3. Wanneer de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden voordat de overeenkomst wordt gesloten langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld. Dat gebeurt op zodanige wijze dat de klant de algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de elektronische overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de klant de algemene voorwaarden kan inzien, en dat de algemene voorwaarden op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. Ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden tussen partijen worden gemaakt die wel rechtsgeldig zijn en zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke strekking aansluiten. 

6. Voor zover een overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van deze 

leveringsvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst van toepassing. 

7. Indien Minerva Signing niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet meer van toepassing zijn, of dat Minerva Signing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 4 Aanbod 

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Een door de klant binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd aanbod kan door Minerva Signing gedurende 7 dagen na de datum van ontvangst van de acceptatie worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Minerva Signing tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de klant geleden schade. 

3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

4. Als de klant aan Minerva Signing met het oog op het doen van een aanbod gegevens, bestanden, informatie, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Minerva Signing uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbod hierop baseren. De klant vrijwaart Minerva Signing voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de klant verstrekte gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke. 

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en 

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

6. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 5 Overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel en het bepaalde in artikel 4 lid 2 tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Minerva Signing onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Minerva Signing is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Minerva Signing passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Minerva Signing daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. Minerva Signing kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Minerva Signing op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. Minerva Signing zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van Minerva Signing waar de klant met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

f. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

g. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 Annulering 

De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Minerva Signing met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Minerva Signing ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Minerva Signing geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Minerva Signing reeds ter voorbereiding van de uit te voeren overeenkomst heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. 

Artikel 7 Herroepingsrecht consument 

1. Ingeval de klant een consument is, mag hij de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. 

2. Als de klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Minerva Signing. 

3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de klant-consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Minerva Signing. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

4. De klant-consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant-consument. 

6. De klant-consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

7. Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten de volgens specificaties van de klant-consument vervaardigde producten (maatwerk), die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant-consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn of speciaal zijn ingekocht; 

Artikel 8 Drukproeven 

1. De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Minerva Signing ontvangen drukproeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Minerva Signing terug te zenden. 

2. Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat Minerva Signing de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 

3. Minerva Signing is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

4. Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 

Artikel 9 Prijzen en prijswijzigingen 

1. In een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens inclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook. 

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

3. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en alleen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 

4. Bij samengestelde aanbiedingen is Minerva Signing niet verplicht tot gedeeltelijke levering tegen betaling van het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag. 

Artikel 10 Betalingstermijn 

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de prijs en de overige krachtens de 

overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel op de door Minerva Signing aangegeven wijze plaats te vinden indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien niet tijdig is betaald is de klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Minerva Signing is vereist. 

2. Indien de klant niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bepaald, is deze, nadat hij door Minerva Signing is gewezen op de te late betaling en Minerva Signing de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente, of indien van toepassing, de wettelijke rente verschuldigd. 

3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00 onverminderd de bevoegdheid van Minerva Signing om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Ingeval de klant een consument is, maakt Minerva Signing inzake de buitengerechtelijke kosten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voorzover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van aanmaning door de klant- consument wordt voldaan. 

4. Indien de klant in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. 

5. Door de klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de klant bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur. 

6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de klant niet het recht zijn 

betalingsverplichtingen jegens Minerva Signing op te schorten en/of te verrekenen met 

betalingsverplichtingen van Minerva Signing jegens de klant. 

7. Minerva Signing is gerechtigd alle vorderingen op de klant te verrekenen met iedere schuld die Minerva Signing aan de klant, dan wel aan met de klant gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben. 

8. Alle vorderingen van Minerva Signing op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: 

a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Minerva Signing omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Minerva Signing; 

b. indien Minerva Signing de klant gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in lid 3 van dit artikel en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; 

c. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de klant, liquidatie c.q. overlijden of faillissement van de klant of – voor zover de klant een natuurlijke persoon betreft – het op de klant van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

1. Iedere levering van zaken door Minerva Signing aan de klant geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de klant al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Tot dat tijdstip is de klant gehouden de door Minerva Signing geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Minerva Signing te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. 

2. Ingeval van levering van zaken aan de klant op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende zaken – indien en zodra deze zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in lid 2 hiervoor vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in lid 2 hiervoor naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is. 

3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 

4. Nadat Minerva Signing zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De klant staat Minerva Signing toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden. 

Artikel 12 Levering, levertijd 

1. Minerva Signing neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Minerva Signing kenbaar heeft 

gemaakt. 

3. Minerva Signing behoudt zich het recht voor bepaalde artikelen in minimum hoeveelheden te leveren. Ingeval er speciaal ten behoeve van de klant bewerkte en/of samengestelde producten worden geleverd behoudt Minerva Signing zich het recht voor maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid producten te leveren en te factureren. 

4. Een door Minerva Signing opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Minerva Signing is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Overschrijding van de overeengekomen termijn van levering geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Ook heeft de klant ingeval van ontbinding van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de redelijke termijn die bij de ingebrekestelling is gesteld het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van Minerva Signing. 

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de klant. Tot de kosten verband houdend met het vervoer worden in ieder geval gerekend uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van de zaken door Minerva Signing gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Minerva Signing tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Minerva Signing bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7. Minerva Signing behoudt zich het recht voor de opdracht voor de levering van bedrukte zaken of samengestelde producten te weigeren indien de klant geen direct reproduceerbaar materiaal van bruikbare kwaliteit aanlevert. 

8. De klant is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Minerva Signing de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Minerva Signing er terstond schriftelijk, al dan niet via digitale weg, van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De klant dient dit onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 werkdagen na aflevering. 

9. Minerva Signing is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 

10. De prestatie van Minerva Signing geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

11. Onverminderd bepalingen van dwingend recht schorten klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Minerva Signing van de overeenkomst c.q. de deugdelijke nakoming daarvan door hem, de betalingsverplichting van de klant niet op. Klachten van welke aard dan ook kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Minerva Signing worden gebracht. 

Artikel 13 Intellectueel eigendom 

1. De klant garandeert Minerva Signing dat de klant rechthebbende is ten aanzien van alle in het kader van de overeenkomst van of namens de klant ontvangen zaken in welke vorm dan ook, zoals modellen, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, informatiedragers, software, data, monsters, ontwerpen, schetsen, processen, procedures, rapporten, artikelen, correspondentie, documenten etc. en geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, waaronder begrepen de rechten die derden kunnen doen gelden op grond van een overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving. 

2. De klant vrijwaart Minerva Signing zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond daarvan geldend kunnen maken. 

3. Indien Minerva Signing in redelijkheid betwijfelt of de klant rechthebbende is als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is Minerva Signing bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop ondubbelzinnig komt vast te staan dat klant rechthebbende is. Daarna zal Minerva Signing de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Minerva Signing steeds de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde zaken, verleende diensten en verrichte 

werkzaamheden. 

5. De door Minerva Signing in het kader van de overeenkomst geleverde zaken zoals 

ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Minerva Signing bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming worden gebruikt voor een ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 14 Overmacht 

1. Tekortkomingen van Minerva Signing in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht). 

2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, pandemie, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, sabotage, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden. 

3. In geval van overmacht heeft Minerva Signing de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden. De klant heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Minerva Signing onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de klant bevoegd de overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Minerva Signing conform lid 4 van dit artikel gerechtigd is voor de reeds geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden/diensten een factuur te sturen. 

4. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade. 

5. Indien Minerva Signing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

1. Minerva Signing is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het gevolg is van een aan Minerva Signing toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Minerva Signing verzekerd is. 

2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, 

vertragingsschade, gederfde winst, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde 

goodwill, reputatieschade, schade betreffende kosten in verband met onderbreking of stilstand van (een deel van) de onderneming van klant en/of andere indirecte schade; 

b. schade ontstaan door handelen of nalaten van de klant en/of derden in strijd met door Minerva Signing verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en/of deze 

leveringsvoorwaarden; 

c. schade als direct gevolg van door of namens de klant aan Minerva Signing verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie. 

3. Minerva Signing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de klant de (vervaardigde) zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

Artikel 16 Ontbinding 

1. Ingeval van: - (het aanvragen van) faillissement van de klant, (het verzoek tot) surseance van betaling van de klant, of als de klant een natuurlijke persoon betreft: het op de klant van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dan wel zijn overlijden; of - beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de klant of de situatie dat klant niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen; of - stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname, directe of indirecte wijziging van de zeggenschap of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van de klant; of – staking van de onderneming van de klant; is de klant van rechtswege in verzuim en 

heeft Minerva Signing het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Minerva Signing tot enige schadevergoeding is gehouden en 

onverminderd zijn verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Minerva Signing op volledige schadevergoeding. 

Artikel 17 Toepasselijk recht 

1. De overeenkomst tussen Minerva Signing en de klant wordt beheerst door het Nederlandse recht. 

2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Minerva Signing en de klant. De bevoegde rechter is de rechter van het arrondissement waaronder Minerva Signing ressorteert, tenzij de klant een consument is en binnen een maand nadat Minerva Signing zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.